bestuur.jpg

Van de bestuurstafel november 2023

Terwijl ik dit schrijf raast Ciarán over Nederland. Een 21 meter hoge golf voor de kust van Frankrijk. Geen voorstelling van te maken wat er gebeurt als je nu op zee zit. Hoeft ook niet want de Peter O’Nella staat op de kant.

Op 25 oktober was de extra ledenvergadering met als onderwerp de verhoging van het onderhoudsbudget van de haven Durgerdam. Het was, met ca. 30 mensen, een goede en gezellige bijeenkomst. Er is nu geld om de steigers en palen te vernieuwen.

De sluitingsborrel was evenals in voorgaande jaren een gezellig samenzijn waarbij de vaarervaringen van het afgelopen seizoen uitgewisseld werden. 

En dan hebben we op 17 december nog de viering van ons 95-jarig bestaan. We vieren dat aan boord van de Jordaanboot. Opstappen om 14.00 achter het Centraal station. In de loop van november ontvangen de leden de uitnodiging en moet iedereen die meevaart zich aanmelden. Omdat we het verenigingsleven meer inhoud willen geven door meer activiteiten te organiseren, zoeken we een bestuurslid dat dat op zich wil nemen. Heb je hiervoor belangstelling neem dan contact met mij op.

In de afgelopen periode is gebleken dat zo’n 60 leden geen rekening gekregen hebben voor het zomerseizoen en de contributie. ICT-problemen liggen hieraan ten grondslag en we werken eraan om het op te lossen.

Kees Visser heeft aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen met het penningmeesterschap en het bestuur te verlaten. Totdat er iemand anders is die de financiële administratie overneemt, zal Kees die blijven beheren. We bedanken Kees voor het werk dat hij voor de vereniging gedaan heeft.

Peter Weesendorp

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search