bestuur.jpg

Van de bestuurstafel september 2022

Ik hoop dat veel Geuzen net zo genoten hebben van deze mooie zomer met ideaal vaarweer. Anneloes en ik zijn de Amsterdamse hitte ontvlucht en hebben al zeilend de verkoeling van het IJsselmeer opgezocht. Nog een maandje en dan zullen de meesten van ons de boot weer winterklaar maken. Dan kijken we naar het ‘to-do-lijstje‘, waarop tijdens het varen allerlei winterklusjes verschenen zijn. En ieder jaar is het lijstje te lang en stellen we weer dingen uit tot volgend jaar.

Dat er ook leden zijn die echt aanpakken zie ik altijd weer als ik in de loods kom. Zomer of winter, er zijn altijd mensen die aan een klus begonnen zijn waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook onze penningmeester en onze havencommissaris aan de Diemerzeedijk horen tot de noeste werkers. René ontfermt zich over de Trotter Pandora en Job houdt zich vooral bezig met onze nieuwe elektrische sloep. Beide projecten vorderen gestaag. Nog voor het hellingen van deze winter zal de sloep klaar zijn. Hulde aan de noeste werkers. De Leisure is zeilklaar en eenieder die ermee wil varen kan bij Job de boot huren.

De aanhoudende droogte heeft inmiddels ook gevolgen voorde watersport in onze omgeving. Zo is de doorgang door Smal Weesp geblokkeerd en is het waterpeil in het Markermeer extreem laag. Zo laag dat ik de sloot in Durgerdam bijna niet meer uit kom. Baggeren wordt echt noodzakelijk. We wachten op actie vanuit het Amsterdamse.

In de afgelopen ALV is gediscussieerd over het wel of niet verzekeren van de loods. De leden stemden toen voor het behoud van een verzekering en vroegen het bestuur om naar een goedkopere verzekering te zoeken. Onze penningmeester, René, heeft resultaat geboekt met een nieuwe verzekering die
€ 1100 goedkoper is.

Dat we met die nieuwe verzekering er nog niet zijn bleek uit info van het Watersportverbond. Die schreef: “In de afgelopen jaren zijn er diverse branden in botenloodsen geweest. Daarbij bleek vaak dat de vereniging of verhuurder aansprakelijk was voor de schade omdat deze een zorgplicht heeft door de bewaarneming van de schepen. Verzekeringsmaatschappijen hebben vrijwel allemaal besloten het risico bij bewaarneming uit te sluiten van de aansprakelijkheidsverzekering”.
Het moge duidelijk zijn dat in zo’n geval de gevolgen voor onze vereniging niet te overzien zijn. Om dat zoveel als mogelijk uit te sluiten gaan we met alle leden die hun boot in de loods of op het terrein stallen een huurovereenkomst afsluiten. In deze huurovereenkomst zijn diverse bepalingen opgenomen waaraan de huurder en de verhuurder moeten voldoen. Als het gaat om de aansprakelijkheid is de verhuurder tegenover de huurder alleen aansprakelijk voor schade aan het vaartuig als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

In deze Geus vind je een oproep voor een kandidaat-bestuurslid en voor iemand die zich bezig wil houden met veiligheid en milieu. Tijs Meertens moet vanwege zijn drukke werkzaamheden stoppen met het bestuurswerk.

Veiligheid en milieu zijn uitermate belangrijke onderwerpen in de vereniging. Ooit hadden we een commissie die zich daarmee bezighield. Dat vinden we niet meer nodig, maar we zoeken wel iemand die zich hiermee bezig wil houden. Als je interesse hebt of meer wil weten dan kun je me bellen of mailen of een van de andere bestuursleden benaderen.

Carla Brinkman heeft haar werkzaamheden in de communicatiecom-missie beëindigd. Carla heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de communicatie binnen de vereniging. Daarvoor veel dank. Inmiddels zijn Esther Koch en Jan Schans de commissie komen versterken.

Tot slot wil ik de sluiting van het seizoen op 27 november in herinnering brengen. Het zal ongetwijfeld weer heel gezellig worden.

Peter Weesendorp

   

peter.jpg
Doel van de vereniging - in het kort

De Watersportvereniging  'De Watergeuzen' heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 a)   het behartigen van de leden op het gebied van de watersport;
 b)   het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden en de samenhang van de vereniging;
 c)   het beschikbaar stellen en beheren van faciliteiten ten behoeve van de leden;
 d)   het organiseren van activiteiten en evenementen;
 e)   het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel trachten te bereiken;
 f)    alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en aspirant-leden. Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Haven Amsterdam

Haven Vinkeveen

Haven Durgerdam

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search