Uitnodiging, stukken en agenda ALV 2023

Beste Watergeuzen,

Hierbij nodigen we jullie allemaal uit voor een algemene vergadering op woensdag 29 maart vanaf 20:00 in het Clubgebouw, Diemerzeedijk 34 in Amsterdam.

De stukken zijn hier te downloaden (inloggen op de website).


Agenda:

1. Opening
2. Benoeming notulencommissie.
3. Vaststellen van aantal stemgerechtigde leden
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Vaststelling van de agenda.
6. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering d.d. 30 maart 2021 (bijlagen 1)
7. Vaststelling van het jaarverslag over het verenigingsjaar 2022(bijlage 2)
8. Vaststelling van het financiële jaarverslag (bijlage 3)
9. Verslag van de kascontrolecommissie (mondeling)
10. Vaststelling van de balans- en exploitatierekeningen 2022 (bijlage 4)
11. Dechargeren van penningmeester en bestuur voor het verenigingsjaar 2022
12. Vaststelling van de begroting (bijlage 5 en 6)
13. Vaststelling van en de tarieven (bijlage 5. b)
14. Samenstelling bestuur ( bijlage 7)
15. Verkiezingen bestuur Herverkiezing (bijlage 8) Verkiezing nieuwe leden (bijlage 9)
16. Rondvraag
17. Sluiting

De kascontrolecommissie volgens artikel 13 lid 4 van de statuten. De huidigeleden zijn mevrouw Thirza Ras en de heren Likele de Boer en Jelle de Schaaf. Reglementair aftredend is de heer Likele de Boer.

Graag tot ziens op 29 maart,

Peter, Maarten, René, Kees en Job
Bestuur WSV de Watergeuzen

Over ons

WSV 'De Watergeuzen' is opgericht in het jaar 1928. De vereniging beheert drie havens. De haven aan de Diemerzeedijk met het clubhuis en de winterstalling vormt het middelpunt van de vereniging. De twee andere havens zijn in Vinkeveen en in Durgerdam.

Search